۱۳۹۹ يکشنبه ۱۹ مرداد
برگزاری کنفرانس علمی کیست هیداتیک در بیمارستا...
سخنرانی پروفسور رحمه نوردین با موضوع ارزیابی...
کنفرانس علمی یک روزه با عنوان بیماری هیداتید:...