۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد
سخنرانی پروفسور رحمه نورالدین
کنفرانس علمی یک روزه بیماری هیداتید