۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد

کنفرانس علمی یکروزه کیست هیداتید و برنامه ملی ثبت بیماری در تاریخ 24 بهمن ماه سالجاری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم برگزار گردید. مرور اتیولوژی و اپیدمیولوژی بیماری اکینوکوکوزیس نخستین سخنرانی این مراسم بود که توسط دکتر سید جعفر عدنانی ساداتی متخصص انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی قم ارائه گردید . دکتر مجید فصیحی هرندی هماهنگ کننده ثبت ملی کیست هیداتید به معرفی و ضرورت اجرای برنامه ملی ثبت کیست هیداتید پرداخته و سپس توصیف علل بیماری زایی و تظاهرات بالینی بیماری توسط دکتر مریم نصیری متخصص بیماری های عفونی صورت پذیرفت. دکتر علیرضا شاه حمزه متخصص پرتونگاری کاربرد روش های تصویر برداری در تشخیص و همچنین طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی جهت اولتراسونوگرافی کیست هیداتید را تشریح نمود و در ادامه درمان جراحی کیست هیداتید و بررسی روش ها و چالش های مرتبط با آن موضوع سخنرانی دکتر محسن اشراقی متخصص جراحی توراکس دانشگاه علوم پزشکی قم بود.  پایان مراسم همراه با تشریح روند اجرایی ثبت ملی کیست هیداتید توسط مدیر اجرایی این برنامه ثبت بود.