۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد

کنفرانس علمی یکروزه کیست هیداتید و برنامه ملی ثبت بیماری در تاریخ 27 بهمن ماه سالجاری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین برگزار گردید. دکتر مجید فصیحی هرندی هماهنگ کننده ثبت ملی کیست هیداتید با معرفی و ضرورت اجرای برنامه ملی ثبت کیست هیداتید نخستین سخنرانی این مراسم بود و سپس مرور اتیولوژی و اپیدمیولوژی بیماری اکینوکوکوزیس توسط دکتر الهام حاجی علیلو استادیار انگل شناسی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ارائه گردید. سپس توصیف علل بیماری زایی و تظاهرات بالینی بیماری توسط دکتر حمیدرضا نجاری متخصص بیماری های عفونی صورت پذیرفت. دکتر فاطمه محمدی متخصص پرتونگاری کاربرد روش های تصویر برداری در تشخیص و همچنین طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی جهت اولتراسونوگرافی کیست هیداتید را تشریح نمود و در ادامه درمان جراحی کیست هیداتید و بررسی روش ها و چالش های مرتبط با آن موضوع سخنرانی دکتر علیرضا محمدزاده متخصص جراحی توراکس دانشگاه علوم پزشکی قزوین بود.  پایان مراسم همراه با تشریح روند اجرایی ثبت ملی کیست هیداتید توسط مدیر اجرایی این برنامه ثبت بود.