۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد

آخرین وبینار  ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید در سال 1399 در تاریخ 13 اسفند ماه، با موضوع  "انواع روش های ارزیابی خطر بسته به اطلاعات بیماری ها"  و ارائه ی جناب آقای دکتر حمیدرضا توحیدی نیک عضو هیأت علمی گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی کرمان  برگزار گردید.