۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد

 

وبینار گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید با موضوع : "مروری برنقشه راه 2021-2030 سازمان جهانی بهداشت برای بیماری های گرمسیری غفلت شده و دستیابی به اهداف توسعه پایدار" و ارائه جناب آقای دکتر مهدی برهانی  پژوهشگر مرکز تحقیقات بیماری هیداتید در تاریخ 15 اردیبهشت 1400 برگزار گردید.