۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد

وبینار گروه پژوهشی سلولار_ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک مرکز تحقیقات بیماری هیداتید با موضوع  اصول توالی یابی نسل جدید و ارائه جناب آقای محمد علی محمدی دانشجو دکترای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری هیداتید در تاریخ 10 خرداد  1400 برگزار گردید.