۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد

 

   وبینار گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید با موضوع : " اهمییت بررسی مرفولوژی قلاب ها در اپیدمیولوژی و تعیین گونه های اکینوکوکوس" و ارائه جناب آقای دکتر شیرزاد غلامی عضو هیأت علمی گروه انگل شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در تاریخ 12 خرداد 1400 برگزار گردید.