۱۴۰۰ دوشنبه ۵ مهر

آخرین روز تیرماه و کنفرانس علمی کیست هیداتید و برنامه ملی ثبت بیماری در شهرکرد

کنفرانس علمی یکروزه کیست هیداتید و برنامه ملی ثبت بیماری در آخرین روز تیرماه سالجاری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد برگزار گردید. دکتر ابراهیم ساعدی متخصص انگل شناسی و دبیر علمی این کنفرانس  آغازگر برنامه بودند که به  مرور اتیولوژی و اپیدمیولوژی این بیماری پرداختند . دکتر مجید فصیحی هرندی هماهنگ کننده ثبت ملی کیست هیداتید به معرفی و ضرورت اجرای برنامه ملی ثبت کیست هیداتید پرداخته و سپس توصیف علل بیماری زایی و تظاهرات بالینی بیماری توسط دکتر فریدون رحمانی متخصص بیماری های عفونی صورت پذیرفت. دکتر عبدالمجید طاهری متخصص پرتونگاری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد کاربرد روش های تصویر برداری در تشخیص و همچنین طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی جهت اولتراسونوگرافی کیست هیداتید را تشریح نمودند و در ادامه درمان جراحی کیست هیداتید و بررسی روش ها و چالش های مرتبط با آن موضوع سخنرانی دکتر محمد موذنی متخصص جراحی عمومی بود.  پایان مراسم همراه با تشریح روند اجرایی ثبت ملی کیست هیداتید توسط مدیر اجرایی این برنامه ثبت بود.

 

 برگزاری کنفرانس علمی یکروزه با عنوان کیست هیداتید و برنامه ملی ثبت بیماری در اصفهان

تالار هشت گوش دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان در تاریخ 30 تیرماه میزبان کنفرانس علمی یکروزه کیست هیداتید و برنامه ملی ثبت بیماری بود. این کنفرانس با هدف مرور اتیولوژی و راه های تشخیص و درمان این بیماری با سخنرانی دکتر مجید فصیحی هرندی هماهنگ کننده ثبت ملی کیست هیداتید با عنوان معرفی و ضرورت اجرای برنامه ملی ثبت کیست هیداتید آغاز و سپس توسط دکتر آتوسا حکمی فرد متخصص بیماری های عفونی با توصیف علل بیماری زایی و تظاهرات بالینی بیماری و دکتر محمد صالح جعفر پیشه متخصص پرتونگاری دانشگاه اصفهان با موضوع کاربرد روش های تصویر برداری در تشخیص و همچنین طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی جهت اولتراسونوگرافی کیست هیداتید ادامه یافت. دکتر حسین یوسفی متخصص انگل شناسی دانشکده پزشکی اصفهان مطالبی در رابطه با استفاده از روش های آزمایشگاهی در تشخیص این بیماری بیان نمودند و در ادامه دکتر محمد حسین صانعی متخصص آسیب شناسی به تشریح یافته های پاتولوژی در کیست هیداتید پرداختند. درمان جراحی کیست هیداتید و بررسی روش ها و چالش های مرتبط با آن موضوع سخنرانی دکتر بهنام صانعی متخصص جراحی کبد بود و سخنرانی پایانی مراسم توسط مدیر اجرایی ثبت ملی کیست هیداتید با تشریح روند اجرایی این برنامه ثبت انجام پذیرفت.

 

برگزاری کنفرانس علمی یکروزه با عنوان کیست هیداتید و برنامه ملی ثبت بیماری در کرمانشاه

کنفرانس علمی یکروزه با عنوان کیست هیداتید و برنامه ملی ثبت بیماری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه در تاریخ 10 اردیبهشت ماه در محل کتابخانه مرکزی این دانشگاه برگزار گردید. این کنفرانس با هدف مرور اتیولوژی و راه های تشخیص و درمان این بیماری با سخنرانی دکتر مجید فصیحی هرندی سرپرست مرکز تحقیقات بیماری هیداتید با عنوان معرفی و ضرورت اجرای برنامه ملی ثبت کیست هیداتید آغاز و سپس توسط دکتر یزدان حمزوی متخصص انگل شناسی با تشریح چرخه انتقال و اپیدمیولوژی اکینوکوکوزیس و بیماری هیداتید ادامه یافت. دکتر زینب محسنی متخصصبیماری های عفونی  با توصیف علل بیماری زایی و تظاهرات بالینی بیماری و دکتر محمود مهربخشمتخصص پرتونگاری دانشگاه کرمانشاه مطالبی در رابطه با کاربرد روش های تصویر برداری در تشخیص  و همچنین طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی جهت اولتراسونوگرافی کیست هیداتید بیان نمودند و در ادامه دکتر آرش آزادمهر متخصص جراحی توراکس به بیان توضیحاتی در زمینه درمان جراحی و دارویی کیست هیداتید، روش ها و چالش های مرتبط با آن پرداختند. سخنرانی پایانی مراسم توسط سعید نصیبی مدیر امور اداری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید با تشریح روند اجرایی برنامه ملی ثبت کیست هیداتید انجام پذیرفت.

 

دانشگاه لرستان میزبان کنفرانس علمی یکروزه با عنوان کیست هیداتید و برنامه ملی ثبت بیماری

کنفرانس علمی یکروزه با عنوان کیست هیداتید و برنامه ملی ثبت بیماری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان در تاریخ 9 اردیبهشت ماه در محل آمفی تئاتر مجتمع آموزشی گلدشت شهر خرم آباد برگزار گردید. این کنفرانس با هدف مرور اتیولوژی و راه های تشخیص و درمان این بیماری با سخنرانی دکتر مجید فصیحی هرندی سرپرست مرکز تحقیقات بیماری هیداتید و مسئول ثبت ملی این بیماری با عنوان معرفی و ضرورت اجرای برنامه ملی ثبت کیست هیداتید آغاز گردید. دکتر محمود حیدریان متخصص پرتونگاری دانشگاه لرستان مطالبی در رابطه با کاربرد روش های تصویر برداری در تشخیص  و همچنین طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی جهت اولتراسونوگرافی کیست هیداتید بیان نمودند و در ادامه دکتر هرمز محمودوند دانشیار جراحی عمومی این دانشگاه به بیان توضیحاتی در زمینه درمان جراحی و دارویی کیست هیداتید، روش ها و چالش های مرتبط با آن پرداختند. سخنرانی پایانی مراسم توسط سعید نصیبی مدیر امور اداری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید با تشریح روند اجرایی برنامه ملی ثبت کیست هیداتید انجام پذیرفت.

 

 

برگزاری کنفرانس علمی یکروزه با عنوان کیست هیداتید و برنامه ملی ثبت بیماری

کنفرانس علمی یکروزه با عنوان کیست هیداتید و برنامه ملی ثبت بیماری به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل در تاریخ 29 بهمن ماه در محل بیمارستان امیرالمومنین (ع) این شهر برگزار گردید. این کنفرانس با هدف مرور اتیولوژی و راه های تشخیص و درمان این بیماری با سخنرانی دکتر مجید فصیحی هرندی سرپرست مرکز تحقیقات بیماری هیداتید با عنوان معرفی و ضرورت اجرای برنامه ملی ثبت کیست هیداتید آغاز و سپس توسط دکتر حسین پورمعصومی متخصص بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی زابل با توصیف علل بیماری زایی و تظاهرات بالینی این بیماری ادامه یافت. دکتر راضیه بهزادمهر متخصص پرتونگاری دانشگاه زابل مطالبی در رابطه با کاربرد روش های تصویر برداری در تشخیص  و همچنین طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی جهت اولتراسونوگرافی کیست هیداتید بیان نمودند و در ادامه دکتر علیرضا ملک زادگان متخصص جراحی توراکس این دانشگاه به بیان توضیحاتی در زمینه درمان جراحی و دارویی کیست هیداتید، روش ها و چالش های مرتبط با آن پرداختند. سخنرانی پایانی مراسم توسط سعید نصیبی مدیر امور اداری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید با تشریح روند اجرایی برنامه ملی ثبت کیست هیداتید انجام پذیرفت.