۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد

 

 

 

سرپرست مرکز

دکتر مجید فصیحی هرندی

درجه علمی : دکترای انگل شناسی       

مرتبه علمی : استاد

 

33257478 - 034

 

                              

fasihi@kmu.ac.ir

Majid.fasihi@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

مدیر امور اداری

سعید نصیبی

درجه علمی :

 کارشناسی ارشد انگل شناسی

 

 

33257478 - 034

 

 

 

 

S_nasibi@kmu.ac.ir

saeid_nasibi@yahoo.com