۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد

 

Affiliation

 

 

مرکز تحقیقات بیماری هیداتید ، دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان، ایران

 

 Research Center for Hydatid Disease in Iran, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran