۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد

 

محمد علی محمدی

دانشجوی دکتری پژوهشی

ورودی 95

علی درخشانی

دانشجوی دکتری پژوهشی

ورودی 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - آقای محمد علی محمدی (ورودی 95)

 

2 - آقای علی درخشانی (ورودی 95)