۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد

 

                

کارگاه های بیوانفورماتیک و مدل سازی         کاربرد GIS در مطالعات حوزه سلامت           کارگاه طراحی پرایمر و پروب با استفاده

 پروتئین                                                                                                        از نرم افزار های آنلاین و آفلاین

 

کارگاه ArcGIS    

کارگاه  ArcGIS