۱۳۹۹ يکشنبه ۱۰ فروردين

 

 

 

 

پژوهشگر

 

دکتر مهدی برهانی زرندی

 

           درجه علمی : دکترای انگل شناسی دامپزشکی                

 

    

 

                    33257478 - 034

 

                       

        m.borhani1363@yahoo.com