۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد

 

 

 

 

پژوهشگر

 

دکتر مهدی برهانی زرندی

 

           درجه علمی : دکترای انگل شناسی دامپزشکی 

              

                   cv 

    

 

                    33257478 - 034

 

                       

        m.borhani1363@yahoo.com   

 

                     

 

 

                                                                                                                                            

استاد یار عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات بیماری هیداتید

 

دکتر سید محمد موسوی

درجه علمی : دکترای انگل شناسی پزشکی

                                                             
                             33257478 - 034                             
                        Mosavi.mohammad110@gmail.com