۱۴۰۰ جمعه ۲۸ خرداد
آدرس:
کرمان، بزرگراه امام (ره) ، مرکز آموزشی درمانی افضلی پور ، مرکز تحقیقات بیماری هیداتید
 
تلفن: 33257478 - 034
فکس: 33257478 - 034
 
ایمیل : hydatid@kmu.ac.ir
 
کانال اطلاع رسانی مرکز تحقیقات بیماری هیداتید
 
https://t.me/rchdi