۱۴۰۱ يکشنبه ۱۲ تير
تاریخ ایجاد: ۱۴۰۱ دوشنبه ۱۶ خرداد  

وبینار گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید، با ارائه جناب آقای دکتر عادل اسپوتین عضو هیأت علمی گروه انگل شناسی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در خصوص  " مولکولار اپیدمیولوژی اکینوکوکوس گرانولوزوس و هیداتیدوزیس در تبریز، شمال غرب ایران" در 10 خرداد 1401 برگزار گردید.