۱۴۰۱ يکشنبه ۱۲ تير
وبینار "Control of Biofilm Formation: Antibiotics and Beyond" خرداد 1401
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۶ خرداد
وبینار گروه پژوهشی سلولار_ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک مرکز تحقیقات بیماری هیداتید 9 خرداد 1401 برگزار شد.
وبینار "Control of Biofilm Formation: Antibiotics and Beyond" خرداد 1401
وبینار " مولکولار اپیدمیولوژی اکینوکوکوس گرانولوزوس درشمال غرب ایران" 10 خرداد 1401
۱۴۰۱ دوشنبه ۱۶ خرداد
وبینار گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری هیداتید در 10 خرداد 1401 برگزار شد.
وبینار " مولکولار اپیدمیولوژی اکینوکوکوس گرانولوزوس درشمال غرب ایران" 10 خرداد 1401
مجموعه نشست های تخصصی حیوانات شهری
۱۴۰۱ يکشنبه ۱ خرداد
اولین جلسه از مجموعه نشست های تخصصی حیوانات شهری
مجموعه نشست های تخصصی حیوانات شهری
وبینار"Liposomes for Antibiotic Encapsulation and delivery" اردیبهشت 1401
۱۴۰۱ شنبه ۲۴ ارديبهشت
وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار_ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک 21 اردیبهشت 1401 برگزار شد
وبینار"Liposomes for Antibiotic Encapsulation and delivery"  اردیبهشت 1401
کنگره ی بین المللی هیداتیدولوژی ترکیه
۱۴۰۱ سه شنبه ۶ ارديبهشت
کنگره ی بین المللی هیداتیدولوژی در ترکیه
کنگره ی بین المللی هیداتیدولوژی ترکیه
وبینار "مقدمه ای بر تحلیل شبکه در بیوانفورماتیک" 9 اسفند 1400
۱۴۰۰ شنبه ۱۴ اسفند
وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار_ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک 9 اسفند 1400 برگزار شد.
وبینار "مقدمه ای بر تحلیل شبکه در بیوانفورماتیک" 9 اسفند 1400
وبینارماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری20 بهمن 1400
۱۴۰۰ شنبه ۲۳ بهمن
وبینار ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری، مرکز تحقیقات بیماری هیداتید 20 بهمن 1400 برگزار گردید.
وبینارماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری20 بهمن  1400
وبینار "روش های انتقال ژن در سلول های پستانداران" 19 بهمن 1400
۱۴۰۰ شنبه ۲۳ بهمن
وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار_ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک 19 بهمن 1400 برگزار شد.
وبینار "روش های انتقال ژن در سلول های پستانداران" 19 بهمن 1400
وبینار "انگل های کرمی زئونوز سگ سانان" 15 دی 1400
۱۴۰۰ شنبه ۱۸ دي
وبینار ماهانه گروه پژوهشی اپیدمیولوژی، انتقال و کنترل بیماری مرکز تحقیقات بیماری 15 دی 1400 برگزار گردید
وبینار "انگل های کرمی زئونوز سگ سانان" 15 دی 1400
وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار _ ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک 14 دی 1400
۱۴۰۰ شنبه ۱۸ دي
وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار_ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک 14 دی 1400 برگزار شد
وبینار ماهانه گروه پژوهشی سلولار _ ملکولار بیولوژی، ایمونولوژی و سیستماتیک 14 دی 1400