۱۴۰۱ يکشنبه ۱۲ تير

 

                        


استادیار

دکتر سید محمد موسوی

درجه علمی: دکتری انگل شناسی پزشکی

CV

   034-33257478
mosavi.mohammad110@gmail.com 

 

استادیار

دکتر رضا وحیدی

درجه علمی: دکتری تخصصی پاتولوژی دامپزشکی

CV

   034-33257478
reza.vahidi2009@gmail.com