۱۴۰۱ يکشنبه ۱۲ تير
 
 
 

                                                                                                                                                                     

                 شنبه تا چهارشنبه - 7:30   لغایت 14:45
          کرمان، بزرگراه امام (ره) ،   مرکز آموزشی درمانی افضلی پور ،          مرکز تحقیقات   بیماری هیداتید.

  

           تلفن و دورنگار : 33257478 - 034
     

                          https://t.me/rchdi

                              hydatid@kmu.ac.ir
     

linkedin.com/in/research-center-for-hydatid-disease-in-iran-50479a1b3

                             Hydatid_Center@
     

        Research Center for Hydtid Disease in Iran