۱۴۰۱ يکشنبه ۱۲ تير
مرتبه علمی مدرک و رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی
034-33257478

majid.fasihi@gmail.com

سامانه علم سنجی

استاد دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی دکتر مجید فصیحی هرندی
034-31328326

lashkarizadeh@kmu.ac.ir

سامانه علم سنجی

دانشیار دکترای فوق تخصصی بالینی جراحی قفسه صدری دکترمحمد رضا لشکری زاده بمی
034-31328326

eeifahs.tx@gmail.com

سامانه علم سنجی

دانشیار دکترای تخصصی پیوند کبد دکترمحمد شفیعی
034-33257676

AliAfgar1352@gmail.com

سامانه علم سنجی

استادیار دکترای تخصصی زیست فناوری پزشکی دکترعلی افگار
034-33257676

md.ebrahimi31@gmail.com

سامانه علم سنجی

استادیار دکترای تخصصی انگل شناسی پزشکی دکترمحمد ابراهیمی پور
034-31325070

sharifihami@gmail.com

سامانه علم سنجی

استاد  دکترای تخصصی اپیدمیولوژی  دکتر حمید شریفی