۱۴۰۲ شنبه ۱۱ آذر
همزمان با سومین سالگرد درگذشت "استاد بزرگوار دکتر ایرج موبدی" وبینار بین المللی گروه پژوهشی اپیدمیولوژی انتقال و کنترل، مرکز تحقیقات بیماری هیداتید ب...
World Neglected Tropical Diseases Day 2023
موشن گرافی تشخیص و طبقه بندی کیست هیداتید براساس توصیه سازمان جهانی بهداشت
موشن گرافی چرخه ی زندگی انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس و بیماری هیداتید
موشن گرافی آموزشی بیماری کیست هیداتید
مجموعه نشست های تخصصی حیوانات شهری
Webinar Dr.Tamarozzi
اولین وبینار بین المملی سال 1400 مرکز تحقیقات بیماری هیداتید با سخنرانی پروفسور cuneyt kayaalp
Reseach Center For Hydatid Diseas in Iran Logo
laparoscopic management of Hydatid cyst liver
In vitro developmental stages of Echinococcus granulosus in monophasic and biphasic culture media
Surgical Removal of Hydatid cyst of brain